Saturday, November 19, 2016

In two months Ethiopia arrests 6 journalists/Ji’a 2tti Itoophiyaan gaazexeessitoota 6 hiite


Restriction of human rights and freedom of speech in Ethiopia  

In two months Ethiopia arrested 6 journalists. Ethiopia has arrested six journalists since the State of Emergency has been declared.They are: Abdi Gada, Solomon Seyoum, Befikadu Hailu, Elias Gebru, Anania Sorri, and Getachew Worku. Practicing journalism seems to be a crime in ‘Ethiopia’, in the empire of a tribal dictator and a tyrannical government. Ethiopia always chooses to close its door on globalization (banning internet or face book and foreign media, banning NGOs and Human Rights Organizations) and kills, arrests and terrorizes its citizens even though Ethiopia is one of the best allies of the West. In 2015, United States President Barrack Obama went to Ethiopia and praised the country's dictator and tribal mafia government for his interests, but not for Ethiopians…

https://www.facebook.com/daniel.areerii/videos/1510416188975515/ 
According to the media policy of the Ethiopian government, all media reports must praise the government as Obama did… This is why practicing journalists are targeted for danger in Ethiopia. A nonprofit organization, Freedom House, recently released a press report about Ethiopia by ranking it third out of 65 counties; it’s only ahead of Iran, Syria and China regarding the country's access to the internet, censorship, and freedom of information.
Within 25 years, since the TPLF mafia government took control of Ethiopia as a monopoly, at least 110 Ethiopian journalists left Ethiopia in exile. Thirty nine Ethiopian journalists and two foreign journalists were imprisoned and 23 journalists were dismissed from their Jobs. Ethiopia is a country which fired 20 journalists from their jobs in one day in 2014; this may be a world record.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Itoophiyaan ji’oota lama yeroo hin geennee keessatti gazeexessitoota 6 hiite.  Erga Labsiin yeroo hataattamaa baatee asi, gaazexeessitoonni jaha,  Abdii Gadaa, Solomoon Siyyum, Befiqaaduu Haayiiluu, Eliyaas Gebruu, Anaaniyaa Soorii, fi Geetaachoo Worquuti. Yeroo amma kana impayeeraa mootummaa gosaatiifi abbaa irree Itoophiyaa keessatti, hojiin gazexeessummaa yakka fakkaachaa dhufeera.  Itoophiyaan yeroo hundumaa balbala addunyawaa isii cufatte-interneetii, face book fi miidiyaa walabaa cuftee, dhabbilee NGO fi mirgoota ilmaan namaatiif falmanille biyya ari’e lammilee isii ijjeesaa, hidhuufi shororkeessaa jirti. Mootummaan Woyyaanee dhaabbilee biyyoota lixaa mirgoota ilmaan namaatiif falman biyyaa ari’atulle, garuu gargaarsisuma warra lixaatiin jiraatti.  Bara 2015 keessatti, pireezidaantiin Ameerikaa Baaraak Obaamaan Itoophiyaa dhaqee mootummaa Woyyaaneetiin “mootummaa karaa dimookiraatawaan filatame” jedhee faayidaa mataa isaatiifi bulchiinsaa isaatiif Itoophiyaa fakkeessiin jaje ture.

Akka seeraa miidiyaa Itoophiyaatti, miidiyaan hundinuu akkuma Obaamaa mootummaa Itoophiyaa faarsuu, malee qeeqee hin dande’u…hojiilee oguumma gaazexeessummaatiifi gaazexeessitoonni Itoophiyaa keessatti balaaf saaxilamuun isaanii  dursaan kanumaaf. Akka dhaabbinni gatii malee, walabummaa yaada ofii bilisaan akka ibsataniif hojjatu kan Freedom House jedhamu jedhetti, Itoophiyaan biyya interneetii ukkamsituufi hojii gazeexeessummaa danquun beekaman 65 keessaa addunyaarra sadarkaa 3ssoo irra ka’eera. Akka ibsa dhaabbata kanaatti, Iraan, Siiriyaafi Chaayinaatti aantee sadarkaa sadeessoorra Itoophiyaaf kenneera.
  
Bara bulchiinsa Woyyaanee waggootaan 25 keessatti, yoo diqqate gaazexeessitoonni lammii Itoophiyaa 110  biyya baafaman, gaazexeessitoonni Itoophiyaa 39 fi kan biyya alaa 2 Itoophiyaa keessatti hidhaman; akkasuma gaazexeessitoonni 29 hojiirraa guffaman (ari’aman). Itoophiyaa bara 2014tti, biyya guyyaa tokko keessatti gazeexeessitoota 20 hojiirraa ariiteedha. Tarii gochi isiin goote kun, akka addunyaatti riikeerdii hammeenyaa galmeessisuun sadarkaa duraa irra kan isii kaa’uu dandeessisuudha.  

No comments:

Post a Comment